תוכן העניינים

תוכן העניינים

 

פרק א: מבוא……………………………………………………………………………………47-1

א. מבוא למבוא………………………………………………………………………….            1-1

ב. יסודות…………………………………………………………………………………            12-2

ג. מבט ראשון על סוגיות ק"ו-'דיו' תנאיות, המקורות……………………………           21-13

ד. ממצאים ראשונים: מרבי אליעזר ועד רבי מאיר……………………………… 26-22

ה. 'דיו מדאורייתא': עמדת הבבלי והעמדה הרבנית……………………………. 28-27

ו. המחקר המודרני………………………………………………………………………32-29

ז. עיקרי מסקנותיו של שווארץ……………………………………………………….35-33

ח. המתנגדים לשווארץ………………………………………………………………… 38-36

ט. פינקלשטיין והלבני ביחס לתנאים החולקים על 'דיו' ………………………..40-39

י. דיון מקדמי בסוגיית ב"ק להגדרת מונחים נחוצים…………………………….45-41

יא. נתוני מחקר זה………………………………………………………………………47-46

פרק ב:  סוגיית נידה – 'המקשה בתוך שמונים'…………………………………………..89-48

א. הרקע………………………………………………………………………………….. 50-48

ב. מחלוקת חכמים ור' אליעזר במשנה – ניסוח ועריכה…………………………            54-51

ג. סימבוליקה ולוגיקה בק"ו שבמשנה…………………………………………….. 57-55

ד. שלש אפשרויות הבנה למחלוקת במשנה……………………………………..   59-58

ה. מתודולוגיית הק"ו המורכב ומודל 'היחסיות הלוגית'………………………..           64-60

ו. בילוגיה או לוגיקה? רכיבי ההסכמה והמחלוקת במשנת נידה………………            68-65

ז. המקורות התנאיים המקבילים למשנתנו – ניסוח ועריכה……………………            72-69

ח. מתודולוגיית הק"ו בספרא ובברייתת נידה…………………………………….            82-73

ט. משמעות מתודולוגית אפשרית להכרעות שבמשנת נידה…………………….            86-83

י. סיכום לסוגיית נידה…………………………………………………………………..89-87

פרק ג: סוגיית בבא-קמא – 'שור המזיק'…………………………………………………109-90

א. מבוא………………………………………………………………………………….. 95-90

ב. ק"ו 'א  ו'דיו' א……………………………………………………………………….            101-96

ג. ק"ו ב  ו'דיו' ב…………………………………………………………………………            108-102

ד. סיכום לסוגיית ב"ק………………………………………………………………… 111-109

 

פרק ד: סוגיית גיטין – 'האשה נאמנת להביא גיטה'………………………………………..125-112

א. מקורות ורקע…………………………………………………………………………            115-112

ב. "הלכה זו נתחדשה בסוף זמנו של רבי עקיבא"…………………………………          119-115

ג. חידושי רבי עקיבא במתודולוגיית הק"ו המורכב……………………………….122-120

ד. סיכום לסוגיית גיטין……………………………………………………………….. 125-123

 

פרק ה:  סוגיית זבחים – 'מלק ונמצאה טרפה'………………………………………………..149-126

א. רקע……………………………………………………………………………………..            128-126

ב. המבנה המיוחד בק"ו שבמשנה…………………………………………………… 130-129

ג. מקורן של ההלכות היוצרות את הק"ו……………………………………………            133-131

ד. על מה חולקים התנאים במשנתנו?……………………………………………….137-134

ה. 'היפוכיות ומינוף'…………………………………………………………………….141-138

ו. 'דיו' ו-'למד מן הלמד'………………………………………………………………..145-142

ז. סיכום לסוגיית זבחים………………………………………………………………. 149-146

 

פרק ו: סוגיית בבא-בתרא- 'והאיש את אמו'…………………………………………………. 171-150

א. מבוא ודיון ראשוני בסוגיא………………………………………………………..            152-150

ב. דיון ראשוני במקורות המקבילים לסוגייתנו……………………………………156-153

ג. השוואת הק"ו שבספרי לק"ו שבירושלמי………………………………………. 159-157

ד. ניסוח ועריכה בסוגיית הבבלי……………………………………………………..161-160

ה. דיון בפרשנות הירושלמי למחלוקת חכמים ור' זכריה……………………….164-162

ו. 'ממקום שבאת'…………………………………………………………………….. 167-165

ז. סיכום לסוגיית בבא-בתרא………………………………………………………..171-168

 

פרק ז: ק"ו ו'דיו' במדרשי חז"ל………………………………………………………………….194-172

א. מבוא            ……………………………………………………………………………………172-172

ב. ספרא, ברייתא דר' ישמעאל……………………………………………………….  175-173

ג. תוקף ההכללה והגבלת המינוף……………………………………………………..176-176

ד. ק"ו 'מפורש' וק"ו 'סתום'……………………………………………………………178-178

ה. סיכום לדיון בברייתת י"ג מידות…………………………………………………..180-179

ו. מכילתא דרבי ישמעאל, מקורות ורקע…………………………………………….182-181

ז. האם לפנינו מחלוקת תנאים?………………………………………………………            183-182

ח. ייחודיות המחלוקת שבמכילתא…………………………………………………..            185-184

ט. סיכום לדיון במכילתא……………………………… …………………………….. 187-186

י. ספרא צו, פרשת 'זבחין נאכלין': רקע……………………………………………..189-188

יא. ה'דין' בספרא בכלל ובסוגייתנו בפרט…………………………………………..           191-190

יב. ההבדל בין הדין הראשון לדין השני……………………………………………..          193-192

יג. סיכום לסוגיית 'זבחין נאכלין'……………………………………………………. 195-194

 

פרק ח: דיון במקורות התנאיים לק"ו ממנפים ללא 'דיו' (על פי פינקלשטיין)………..210-196                

מבוא………………………………………………………………………………………..197-196

א. מקור א…………………………………………………………………………………            199-198

ב. מקור ב…………………………………………… ……………………………………           201-200

ג. מקור ג…………………………………………………………………………………..203-202

ד. מקור ד………………………………………………………………………………….205-204

ה. מקור ה………………………………………………………………………………… 207-206

ו.מקור ו…………………………………………………………………………………….209-208

ז. סיכום לפרק ח………………………………………………………………………….212-210

פרק ט: סיכום לכל העבודה………………………………………………………………………228-213

א.מבוא……………………………………………………………………………………..213-213

ב. רכיבי הק"ו המורכב………………………………………………………………….218-214

ג. מסקנות כלליות……………………………………………………………………….220-219

ד. 'טכניקות מדרשיות': מיון על פי סוגיות…………………………………………222-221

ה. דיון ברשימת הדרישות לק"ו תקין בשל 'דיו'……………………………………223-223

ו. עמדת יוצרי הק"ו ביחס ל'דיו'…………………………………………………….. 225-224

ז. יכולותיו של הכלל 'דיו'………………………………………………………………226-226

ח. רכיבי הניסוח ב'דיו'………………………………………………………………….228-227

ביבליוגרפיה………..………………………………………………………………………………246-229

א. ביבליוגרפיה ל'ספרות הכללים'……………………………………………………..230-229

ב. ביבליוגרפיה לספרות מחקר – ספרים………………………………………………238-231

ג. ביבליוגרפיה לספרות מחקר – מאמרים…………………………………………….245-239

ד. ביבליוגרפיה לשותי"ם ………………………………………………………………..246-246

נספח א: מונחים ותובנות מתחום הלוגיקה השזורים בעבודה…………………………….16-1