ביבליוגרפיה

א. ביבליוגרפיה ל'ספרות הכללים'

 

א' יעללינעק                    קונטרס הכללים                       ווינא, תרל"ח.

אבן מוסא                        דרכי הק"ו                               לר' אברהם בן דון שלמה עקרה.

בתוך –'מהררי נמרים', ויניציאה, שנ"ט.

אברהם בן דוד                 פירוש לי"ג מידות דר"י             ליוורנו, תקמ"א.

אברהם עקרה                  כללי הגמרא לר' ע' הספרדי       נדפס מחדש בקובץ דרכי וכללי הגמרא,

בתוך ספר מהררי נמרים, הוצאת המוסד לעידוד לימוד התורה, ירושלים, תשנ"ח.

אהרון אבן חיים               מידות אהרון                            ירושלים, מכון בני יששכר, תשנ"ב.

אליהו גאליפפה               פירוש הק"ו ידי אליהו              קושטא, תפ"ח.

דוד נטו                           מטה דן וכוזרי שני                   ירושלים תשי"ח.

זרחיה בן יצחק הלוי         ספר הצבא                               שקלאו, תקס"ג.

חיים בכרך                      אסיפת הכללים                        קונטרס על כללי הגמרא בתוך שו"ת

חוות יאיר, רמת-גן, תשנ"ז.

יוסף אבן כספי                טירת כסף                                פרעסבורג, תרצ"ה.

יוסף בן מאיר תאומים      גינת ורדים                               לבוב, תקצ"ה.

יוסף קארו                       כללי הגמרא                             בתוך הליכות עולם, שאלוניקי                             שנ"ח1;מהד' אחרונה, ירושלים,                                                                                   התשס"ה.

יעקב חאגיז                     דרכי המשנה וכללותיה             2 כר', ליווראנו, תי"ג.

יעקב חאגיז                     תחילת חכמה                           בתוך ספר כריתות, וירונה, ת"ז.

יצחק קנפטון                   דרכי הגמרא (מהדורת א. וויס)  ישראל, תשנ"ב

יצחק קנפטון                   דרכי התלמוד (מהדורת ש. לנגה)      ירושלים, תשמ"א.

ישועה בן יוסף השני        הליכות עולם                            ליוורנו, תקנ"ב1; מהד' אחרונה,                           ירושלים, תשנ"ו.

ישעיה הלוי הורוביץ         כללי הגמרא                             בתוך ספר 'שני לוחות הברית',

פלדהיים, ירושלים, תשמ"ט.

 

ישעיהו הלוי הורוביץ        פירוש לי"ג מידות דר"י             בתוך ספר 'שני לוחות הברית',

פלדהיים, ירושלים , תשמ"ט.

לוי בן גרשם                    'שערי צדק'                              י. ואלף, ירושלים, תרמ"ד.

מלאכי בן יעקב הכהן       יד מלאכי                                 ליוורנו, תקכ"ז.

משה חאגיז                     לקט הקמח על המשנה              ונדסבק תפ"ו1; בני-ברק,

תשמ"ג.

משה חיים לוצאטו           דרך תבונות                             לבוב, תקצ"ג.

שלמה אלגאזי                  יבין שמועה                              באור על 'הליכות עולם', ויניציאה, שצ"ט1;                       מהד' אחרונה, ירושלים, התש"ס.

שלמה אלגאזי                  הליכות אלי                              איזמיר, תר"ג1, מהד' אחרונה, ירושלים               תשנ"ח.

שמואל אבן סיריליו          כללי שמואל                             מהדורת שב"ד סופר, ירושלים, תשל"ב.

שמואל אלבלנסי              דרכי הק"ו                               ויניציאה, שנ"ט, בתוך –'מהררי נמרים'

לר' אברהם בן דון שלמה עקרה.

שמואל אלבאנסי              פירוש ק"ו                                נדפס על ידי אברהם בן שלמה עקרה,                  בספר מהררי נמרים, ויניציאה, שנ"ט.

שמשון בן יצחק מקינון     ספר הכריתות                          מהדורת סופר, תל-אביב, תשכ"ז.


ב. ביבליוגרפיה לספרות מחקר – ספרים

 

אבלי, זית רענן                    א' אבלי, זית רענן – פירוש על הילקוט, ויניציאה, תשט"ז.

אברהם, את אשר ישנו       מ' אברהם, את אשר ישנו ואשר איננו, ירושלים, תשס"ו.

אברהם, שתי עגלות           מ' אברהם, שתי עגלות וכדור פורח, ירושלים, תשס"ב.

אדלר, עיון                         י' אדלר, עיון בלומדות, ניו-יורק, תשמ"ט.

אוסטורובסקי, המידות       מ' אוסטורובסקי, המידות שהתורה נדרשת בהן, ירושלים, תרפ"ד.

אורבך, ההלכה                  א"א אורבך, ההלכה, מקורותיה והתפתחותה, גבעתיים, תשמ"ד.

אורבך, מעולמם                 א"א אורבך, מעולמם של חכמים, ירושלים, תשמ"ח.

אורבך, בעלי התוספות       א"א אורבך, בעלי התוספות, 2 כר', ירושלים, תש"ם.

אזולאי, יעיר אוזן               דוד בן יצחק אזולאי, יעיר אוזן, חלק ראשון, בולגרייא, תרצ"ו.

אטינגר, תולדות                 ש' אטינגר, תולדות עם ישראל בעת החדשה, תל-אביב, תשכ"ט.

אידל, לתולדות                   מ' אידל, "לתולדות האיסור ללמוד קבלה לפני גיל ארבעים", AYS rewews (1980), חלק עברי.

אלבק, פירוש למשנה          ח' אלבק, פירוש למשנה, ירושלים, תשי"ט.  

אלבק, מבוא                        ח' אלבק, מבוא לתלמודים, תל-אביב, 1987.

אלגזי,ארעא                      י' אלגזי,ארעא דרבנן,ניו-יורק – ירושלים, תשכ"ג.

אלוילוירה, בים דרכך         שלמה די אוילוירה, בים דרכך, ירושלים, תשס"ד.

אלון, המשפט                    מ' אלון, המשפט העברי, מהדורה שלישית, ירושלים, תשנ"ח.

אנגל, אתוון                        י' אנגל, אתוון דאוריתא, ירושלים, 1970,

אנציקלופדיה תלמודית       אנציקלופדיה תלמודית, בעריכת מאיר ברלין ושלמה יוסף זוין, ירושלים, תשי"ב-תשס"ז, 27 כרכים.

אפרת, שיטות                    י' אפרת, הפילוסופיה היהודית בימי הביינים: שיטות וסוגיות, תל אביב,             תשכ"ה.

אפרת, מונחים                   י' אפרת, הפילוסופיה היהודית בימי הביינים: מונחים ומושגים, תל       אביב, תשכ"ט.

אפשטיין, התנאים             י"נ אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, ירושלים-תל אביב, תשי"ז.

אפשטיין, האמוראים         י"נ אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, ירושלים, תשכ"ז.

אריסטו, אתיקה                  אריסטו, אתיקה ניקומאכית, מהודרת י"ג ליבס, תל-אביב, תשמ"ה.

אריסטו, טופיקה               Aristotle, Topica, The Loeb Classical Library, Great Britain 1960.

אריסטו, רטוריקה              אריסטו, רטוריקה, מהדורת ג' צורן, תל-אביב, 2002.

אשכנזי, כללי התלמוד        ר"ב אשכנזי, כללי התלמוד, ספר היובל לד"צ הופמן, ברלין, תרע"ד.

בוחנסקי, ההסטוריה         I. M. Bochenski, A History of Formal Logic, University of

של הלוגיקה                                           Notre Dame, 1961.

בויארין, העיון                    ד' בויארין, העיון הספרדי לפרשנות של מגורשי ספרד, ירושלים תשמ"ט.

בכרך, מר קשישא             י' בכרך, מר קשישא, ירושלים, תשנ"ג.

בלק, לוגיקה                          D. L. Black, Logic and Aristotle's Rhetoric and Poetics in                               Medieval Arabic Philosophy, Leiden – New-York                           –   Kobenhavn – Koln, 1990.

בן צמח, התשבץ                שמעון בן צמח, ספר התשבץ, לעמבערג, תרנ"א.

ברגמן, מבוא                      ש"ה ברגמן, מבוא לתורת ההגיון, ירושלים, תשכ"ד.

ברנדס, כללי הפסיקה        י' ברנדס, ראשיתם של כללי הפסיקה: משמעותם, הווצרותם והתפתחותם של כללי הפסיקה המתייחסים לתנאים וספרותם, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, תשס"ב.

ברקוביץ, ההגיון בהלכה     א' ברקוביץ, תורת ההגיון בהלכה, ירושלים, תשמ"ז.

בשייצי, פירוש י"ג מידות   א' בשייצי, פירוש י"ג מידות בתוך "ספר העתקת התורה וחלוקת הרבנין והקראין ואופני ההקש ומצות עשה ולא תעשה להחכם כה"ר משה בשייצי זלל"ה", כת"י סנט פטרסבורג, המכון ללימודים מזרחיים, A  217 (סרט 52785), דף 18ב-23א.

גילת, פרקים                     י"ד גילת, פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ד.

גינצברג, חכמים קדומים            L. Ginzberg, Eine Unbekannte, The Old Rabbinic. Doctrine Of God, 1937.

ג'יקובס, מחקרים              L. Jacobs, Studies in Talmudic Logic and Methodology,    London 1961.

גוטמן,בחינת המצוות          י"מ גוטמן, בחינת המצוות ובחינת קיום במצוות, ברסלאו, תרפ"ח.

גולדברג, פירוש מבני          א' גולדברג, פירוש מבני ואנליטי לתוספתא, למסכת בבא-קמא,

                                        ירושלים, תשס"א.

גילת, ספר זכרון                  י"ד גילת, ספר זכרון, לב.צ. פריס, תל-אביב-ירושלים, תשכ"ט.

גלאמב, התורה והתלמוד     ד' גלאמב, ספר התורה והתלמוד, ברלין, תרפ"צ.

גפני, היצירה                     י' גפני, היצירה הרוחנית ספרותית, ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, א, ירושלים, תשמ"ב.

גרי"ז, חידושים                 י"ז הלוי, חידושים וביאורים לזבחים, חלק א, בני-ברק, תשנ"ג.

דה פריס, תולדות               ב' דה פריס, תולדות ההלכה התלמודית, תל אביב, תשכ"ב.

דה פריס, מחקרים             ב' דה פריס, מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים, תשכ"ז.

האריס, כיצד יודעים זאת?                     J.M. Harris, How do we know this? Midrash and the

 Fragmentation of modern Judaism, New York, 1956.

הופמן, מסלות                    ד"צ הופמן, מסלות לתורת התנאים, תל-אביב, תרפ"ח.

הורוביץ, פירוש לנדה     א' הורוביץ, פירוש למסכת נדה לרבנו חננאל מגניזת קהיר, ניו-יורק,   תשמ"ו.

הירשזון, ברורי המידות      ח' הירשענזאן, ברורי המידות, ירושלים, תרפ"ט.

הלבני, מקורות                   ד' הלבני, מקורות ומסורות, 7 כר', תל אביב-טורונטו-ירושלים, תשכ"ט-            תשס"ח.

הלוי,ספר הצבא                 ז' הלוי, ספר הצבא, בתוך כתבי הגאון ר"ע אלטשולר, בני-ברק,תשנ"ז.

הלוי, דורות הראשונים       י"א הלוי, דורות הראשונים, חלק א, ברלין, תרפ"ג.

המפל, פילוסופיה               ק' המפל, פילוסופיה של המדע, תל-אביב: אוניברסיטה פתוחה, תשל"ט.

הנשקה, משנה ראשונה      ד' הנשקה, משנה ראשונה בתלמודם של תנאים אחרונים, רמת-גן, תשנ"ז.

הרטמן, הרמב"ם               ד' הרטמן, הרמב"ם הלכה ופילוסופיה, תל-אביב, תש"ם.

השל, תורה מן השמים       א"י השל, תורה מן השמים באספקלריה של הדורות, 3 כר', לונדון-ניו יורק-ירושלים, תשכ"ב-תש"ן.

וואלף, פירוש                       ז' וואלף ב"ר ישראל, פירוש לברייתת ל"ב מידות, ווילנא, תרפ"ה.

ווייס, דור דור ודורשיו        א"ה וייס, דור דור ודורשיו, 3 כר', ניוארק, תרפ"ד1, הוצ' אחרונה,         ירושלים, תל אביב, תשכ"ד.

ווייס, דיונים וברורים         א' ווייס, דיונים וברורים בב"ק, ירושלים, תשכ"ז.

ווייס, היצירה                    א' ווייס, היצירה של הסבוראים, ירושלים, תשי"ג.

ווייס, התהוות התלמוד       א' ווייס, התהוות התלמוד בשלימותו , ניו-יורק, תש"ג.

ווייס, לחקר התלמוד          א' ווייס, לחקר התלמוד, ניו-יורק, תשט"ו.

ווייס, לקורות התהוות         א' ווייס, לקורות התהוות הבבלי, ירושלים, תש"ל.

ווייס, מחקרים                  א' ווייס, מחקרים בתלמוד, ירושלים, תשנ"ה.

ווייס, סדר הדיון                א' ווייס, סדר הדיון: מחקרים במשפט התלמוד, ניו-יורק, תשי"ח.

ווייס, על היצירה               א' ווייס, על היצירה הספרותית של האמוראים, ניו-יארק, תשכ"ב.

ונטורה, מבוא                       מ' ונטורה, מבוא למחשבת ישראל, תל-אביב, תשי"ט.

זילברג,כתבי משה             מ' זילברג, כתבי משה זילברג, ירושלים, תשנ"ח,

זסלנסקי, פחד יצחק          א"י זסלנסקי, פחד יצחק, ירושלים, תש"ט.

זרחיה, תקות אנוש             זרחיה בן שאלתיאל, תקות אנוש, מהדורת י' שווארץ, ברלין, תרכ"ח.

טיילור, מטאפיסיקה          ר' טיילור, מטאפיסיקה, תרגום יעל כהן, ירושלים, 1983.

יאליש, מלא הרועים           י"ד יאליש, מלא הרועים, ווארשה (הודפס מחדש בניו יארק) ללא שנת הוצאה.

יחיאל, פרוש                        יצחק אייזיק יהודה יחיאל, פרוש  לתורת כהנים, לעמרעג, ללא

שנת הוצאה.

יצחק, פרוש                 א' יצחק, פרוש לתורת כהנים, על-פי קרבן אהרון, לעמברעג, ללא שנת הוצאה.

כאפ, סילוגיסטיקה            E. Kapp , Syllogistic, in J. Barnes et al. (ed), Articles on

Aristotle, London 1975.

כשר, מפענח                     מ"מ כשר, מפענח צפונות, ירושלים, תשל"ו.

לוי, יסודות                        א' לוי, יסודות ההלכה, מחקר על השתלשלות ההלכה מימי קדם עד       זמן התלמוד, תל-אביב, תש"ך.

לוי, הרמנויטיקה                ז' לוי, הרמנויטיקה, תל-אביב, תשמ"ז.

לוין, יסודות                       י' לוין, יסודות תורת ההגיון, ירושלים, תש"ס.

לוין, יהדות                        י"ל לוין, יהדות ויוונות בעת העתיקה: עימות או מיזוג, ירושלים, תש"ס.

ליברמן, טקסטים              S. Lieberman, Texts and Studies, New York, 1974.

ליברמן, יוונית ויוונות          ש' ליברמן, יוונית ויוונות בארץ ישראל, ירושלים, תשמ"ד.

ליברמן, מחקרים               ש' ליברמן, מחקרים בתורת ארץ ישראל, (עורך דוד רוזנטל), ירושלים,   תשנ"א.

ליברמן, ספרי זוטא            ש' ליברמן, ספרי זוטא (מדרשה של לוד) תלמודה של קיסרין, ניוארק, תשכ"ח.

ליברמן, תוספתא               ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה (10 כרכים), ניוארק, תשט"ו-תשמ"ח.

ליברמן, תוספת ראשונים    ש' ליברמן, תוספת ראשונים, א-ד, ירושלים, תרצ"ז-תרצ"ט.

מהדי, לוגיקה ולשון            M. Mahdi, "Logic and Language in Classical Islam", in G. E von Grunebaum (ed.), Logic in Classical Islamic                                        

Culture, Wiesbaden 1970.

משנת רבי אליעזר              מדרש ל"ב מידות, ניו-יורק, תרצ"ד. הודפס מחדש בירושלים, תשי"ל.

נאה, לשון התנאים             ש' נאה, לשון התנאים בספרא על-פי כתב יד וטיקאן 66, חיבור לשם

                                            קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, בר-אילן, תשמ"ט.

ניל, התפתחות הלוגיקה                       W. Kneale & M. Kneale, The Development of Logic,    Oxford, 1962.

נויבאור, על סופרים           י"י נויבאור, הרמב"ם על דברי סופרים, ירושלים, תשי"ז.

סטיוארט, המספרים         א' סטיוארט, המספרים של הטבע, אור יהודה, 1999.

סלומקווסקי, טופיקה         P. Slomkowski, Aristotle's Topics, (Brill) Leiden-New-York-        Koln, 1997.

סלימן, קול גדול                 י' סלימן, קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות, ירושלים, תשנ"ט.

ספר מצוות גדול                 ספר מצוות גדול לרבינו משה יעקב מקוצי, ללא מקום, תשנ"א.

עייאש, ארעא                    י' עייאש, ארעא דארעא, פירוש לספרו של ישראל יעקב אלגזי, ארעא דרבנן, ניו-יורק, ירושלים, תשכ"ג.

ענגיל, לקח טוב                    י' ענגיל, לקח טוב, ווארשה, תרנ"ג.

עמיאל, המידות                 מ"א עמיאל, המידות לחקר ההלכה, ירושלים, תרצ"ט.

פינקלשטיין, ספרא            א"א פינקלשטיין, ספרא דבי רב, 3 כר', ניו-יורק, תשנ"א-תשנ"ו.

פירוש קדמון                        פירוש קדמון לבבא-בתרא, ירושלים, תשל"א.

פיש, לדעת                        מ' פיש, לדעת חכמה, קיבוץ מאוחד ומכון וואן ליר, 1979.

פלדמן, מלחמות ה'             S. Feldman, The Wars of the Lord, I, Philadelphia, 1984.

פלונגיאן,תל-פיות               מב"ש פלונגיאן,תל-פיות,וילנא,תר"ט.

פרידמן, חמש סוגיות          ש"י פרידמן (עורך), חמש סוגיות מן התלמוד הבבלי, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים, תשס"ב.

פרנק, הר צבי                       צ"ב פרנק, הר צבי, ירושלים, תשמ"ט.

פרנקל, דרכי המשנה          ז' פרנקל, דרכי המשנה, ווארשה, תרפ"ג.

פרנקל, דרכי האגדה          י' פרנקל, דרכי האגדה והמדרש, 2 כר', תל-אביב, 1996.

פרנקל, דרכו של רש"י       י' פרנקל, דרכו של רש"י בפרושו לתלמוד הבבלי, ירושלים, תשל"ה.

פרנקל, ספר המפתח            ש' פרנקל, ספר המפתח לבבא-קמא, כ"ב, תשנ"ו.

ציון, לוגיקה יהודית            Biblical, A. Sion, Judaic Logic: A Formal Analysis of      

                                        Talmudic and Rabbinic Logic, Geneva, Switterland, 2002.

צ'רניק, גזירה שוה             מ' צ'רניק, גזירה שוה, לוד, תשנ"ד.

צ'רניק, לחקר המידות        מ' צ'רניק, לחקר המידות "כלל ופרט וכלל" ו"ריבוי ומיעוט" במדרשים

ובתלמודים, לוד, תשמ"ד.

קופי, לוגיקה סימבולית      I. M. Copi, Symbolic Logic, New-York, 1973.

קופי, מבוא ללוגיקה           א"מ קופי, מבוא ללוגיקה, תל אביב, תשל"ז.

קופרמן, פשוטו                  י' קופרמן, פשוטו של מקרא, ירושלים, תשל"ד.

קלוגר, נדה                           ש' קלוגר, מי נדה – פירוש למסכת נדה, ירושלים, תשנ"ז.

קלונימוס, ערכי תנאים        ר' יהודה בר קלונימוס, ערכי תנאים ואמוראים, מהדורת מ"י הכהן

ואמוראים                            בלוי, ניו-יורק, תשנ"ד.

קמחי, ספר הברית             י' קמחי, ספר הברית, מהד' א. תלמג', ירושלים, תשל"ד.

קפלן, מיתולוגיה                א' קפלן, מיתולוגיה של מדעי ההתנהגות, ירושלים, תשל"ט.

קצוף, תורה לשמה              ר' קצוף, תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופ' שמא

פרידמן, ירושלים, תשס"ח.

רבינו גרשום, ב"ב.              פירוש רבינו גרשום השלם על מסכת ב"ב, ירושלים, תשנ"ט.

רביצקי,                            השפעת                              אבירם רביצקי, השפעת הלוגיקה האריסטוטלית על הבנת דרכי הדרשה

הלוגיקה                            ההלכתית בימי הביניים: עבודת דוקטור, אוניברסיטה עברית,   תשס"ה.

רוזנברג, לוגיקה                 ש' רוזנברג, 'לוגיקה ואותולוגיה בפילוסופיה היהודית במאה הי"ד' עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית ירושלים, תשל"ד.

רוט, שערי המדות              י"ד רוט, שערי המדות, ניו-יורק, תשכ"א.

רוטנשטרייך, המחשבה      י' רוטנשטרייך, המחשבה היהודית בעת החדשה, תל-אביב, תשמ"ז.

רמב"ם, מלות ההגיון          משה בן מימון, מלות ההגיון, מהדורת ח"י רות, ירושלים, תשכ"ה.

ר"נ, פירוש על ב"ב               ראובן גירונדי, פירוש על ב"ב, מוסד הרב קוק, ירושלים, ללא שנת הוצאה.

רפל, על הפלפול                 ד' רפל, הויכוח על הפלפול, ירושלים, 1979.

שבייד,דמוקרטיה              א' שבייד,דמוקרטיה והלכה,ירושלים,תשנ"ז.

שגיא, אלו ואלו                  א' שגיא, אלו ואלו: משמעותו של השיח ההלכתי, תל-אביב, 1966.

שווארץ, הקונטקסט          . Schwarz, Der Hermeneutische Kontext, Wien 1921.

ההרמנויטי                       

שווארץ, יחס                     A. Schwarz, Die Hermeneutische Quantitätsrelation, Wien

הכמות ההרמנויטי             und Leipzig 1916.

שווארץ, האניטינומיה        A. Schwarz, Die Hermeneutische Antinomie, Wien und

ההרמנויטית                      Leipzig 1913.

שווארץ, האינדוקציה         .A. Schwarz, Die Hermeneutische Induktion, Wien 1909  

ההרמנויטית                     

שווארץ, קל וחומר             א' שווארץ, קל וחומר בספרות התלמודית, קראקה, 1905.

שווארץ, הסילוגיזם            A. Schwarz, Der Hermeneutische Syllogismus, Wien 1901.

ההרמנויטי                       

שווארץ, האנלוגיה             A. Schwarz, Die Hermeneutische Analogie, Wien 1897.

ההרמנויטית                     

שווארץ, הגזירה השוה       א' שווארץ, הגזירה השוה, קראקה, תרנ"ח.

שילה, כללי התלמוד           י' שילה, כללי התלמוד לר' עמנואל הספרדי, עבודת מסטר, אוניברסיטת             בר-אילן, תשנ"א.

שקאפ, שערי ישר              ש"י הכהן שקאפ, שערי ישר, ניו-יורק, 1950.

תא-שמע, הספרות             י"מ תא-שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד באירופה ובצפון אפריקה,

הפרשנית                          ירושלים, תש"ס.                 

תא-שמע, שיקולים            י"מ תא-שמע, שיקולים פילוסופיים בהכרעת ההלכה, ירושלים, תשנ"ו.

פילוסופיים

תאומים,גינת וורדים          י"מ תאומים,גינת וורדים,ירושלים,תשי"א.

תאומים, שושנת העמקים   י"מ תאומים, שושנת העמקים, ירושלים, תשי"א.

תוספות ישנים                     תוספות ישנים לבבא-בתרא, פירוש על ב"ב, מוסד הרב קוק, ירושלים,

ללא שנת הוצאה.

תורת כהנים                         תורת כהנים, מהודרת פריעדמאן, ירושלים, תשס"ב.

תחלת חכמה                        י' חאגיז, תחלת חכמה, ווארשה, 1885.

ג. ביבליוגרפיה לספרות מחקר – מאמרים

 

אבן מוסא, פירוש      מ' היגער, "פירוש ר' משה אבן מוסא על הי"ג מדות של ר' ישמעאל", בתוך: א'

על י"ג מידות            מרכס (עורך), ספר היובל ללוי גינצבורג (החלק העברי), ניו-יורק תש"ו, עמ' צג-

                               קכז. 

אברהם, אנלוגיה       מ' אברהם, "אנלוגיה ואינדוקציה בהלכה", בתוך: צהר, טו (תשס"ב),

עמ' 34-23. 

אברהם, בין מחקר    מ' אברהם, "בין מחקר לעיון, הרמנויטיקה של טקסטים קאנוניים", בתוך:

אקדמות, 6 (תש"ס), עמ' 180-161.

אברהם, הקל וחומר  מ' אברהם, "הקל וחומר כסילוגיזם מודל אריתמטי", בתוך: הגיון, מחקרים

בדרכי חשיבה של חז"ל, ב (תשנ"ג), עמ' 46-29.

אברהם, מעמדן         מ' אברהם,"מעמדן הלוגי של דרכי הדרש", צהר, יב (תשנ"ט), עמ' 22-9.

אופנהיים, הערות      ד' אופנהים, "הערות והארות על י"ג מדות הדרש של רבי ישמעאל ועל הפירוש המיוחס לרש"י ז"ל", ישרון, ח (תרכ"ח), עמ' 205-201.

אופנהיים, דברי        ח' אופנהיים, "דברי סופרים", ישרון, ה (תרכ"ה) עמ' יז-ל.

סופרים                   

אורבך, הדרשה         א"א אורבך, "הדרשה כיסוד ההלכה ובעית הסופרים", תרביץ, כז      (תשי"ח), עמ' 182-166.

אורבך, מסורת          א"א אורבך, "מסורת והלכה", תרביץ, נ (תשמ"א), עמ' 163-136.

אייזנברג, שלוש        י' אייזנברג, "שלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן", שמעתין, ד (תשכ"ז),  

עשרה מדות              עמ' 53-47.

אלבק, ההלכות         ח' אלבק, "ההלכות והדרשות", בתוך: ספר היובל לא' מרכס, ניו-יורק, תש"י,

והדרשות                  עמ' א-ח.

אליקים, גורעין         נ' אליקים, " 'גורעין ומוסיפין ודורשין', כמידה פרשנית בהלכה", בתוך: שמעתין, 151 (תשס"ד), עמ' 70-60.

אפרת, מלות ההגיון   I. Efros, "'Maimonides' Treatise on Logic", PAAJA, 34 (1966), pp 155-160.                             

אפשטיין, למשנת      י"נ אפשטיין, "למשנת רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי", תרביץ, ד

רבי אליעזר              (תרצ"ג), עמ' 353-343.

ארליך, אלו ואלו        ג' ארליך, "אלו ואלו", בתוך: הגיון – מחקרים בדרכי החשיבה של חז"ל, משה             קופל ועלי מרצבך, ישראל, תשנ"ה, עמ' 152-143.

בלוי, השוואות           י"א בלוי, "השוואות בין המשפט העברי להלניסטי-מצרי", המשפט העברי, ה (תרצ"ו), עמ' 31-13.

בלידשטיין,              י' בלידשטיין, "מסורת וסמכות מוסדית: לרעיון תורה שבע"פ במשנת הרמב"ם

מסורת וסמכות         דעת, 16 (תשמ"ו), עמ' 27-11.

בן מנחם, יחס           ח' בן מנחם, "יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין", שנתון המשפט העברי, ח (תשמ"א), עמ' 134-113.

ברונשוויג, לוגיקה     R. Brunschvig, "Logic and Law in Classical Islam", G. E. von 

וחוק                        Grunebaum (ed.), Logic in Classical Islamic Culture,

Wiesbaden 1970, pp. 9-20.

ברגמן, גזרה שוה      י' ברגמן, "גזרה-שוה מהי?" סיני, עא (תשל"ב), עמ' קלב-קלט.

ברויאר, מנעו            מ' ברויאר, "מנעו בניכם מן ההגיון", בתוך: מכתם לדוד, י"ד גילת, א' שטרן (עורכים), רמת-גן, תשל"ח, עמ' 261-242.

ברכפלד, הפשטה      מ' ברכפלד, "הפשטה מתימטית של הק"ו", על פי ספר הליכות עולם, בתוך: ספר הגיון,  מחקרים בדרכי חשיבה של חז"ל, משה קופל ועלי מרצבך, רמת-גן, תשנ"ה, עמ' 21-11.

גוטמן, תורה             י"מ גוטמן, "תורה בתלמוד", בתוך: ספר היובל לכבוד אדולף שווארץ, ברלין-

בתלמוד                    ווינא, 1917, עמ' 8-1.

גולדברג, התורה        א' גולדברג, "התורה שבכתב והתורה שבע"פ", מחניים, נז (תשכ"א), עמ'

שבכתב                    81-80.

גולדברג, להתפתחות א' גולדברג, "להתפתחות הסוגיא בתלמוד הבבלי ומקורותיה", תרביץ,  לב (תשכ"ג), עמ' 152-143.

גולדברג, דרכו          א' גולדברג, "דרכו של ר' יהודה הנשיא בסידור המשנה", תרביץ, כח (תשי"ט), עמ' 269-260.

גולומב, פרדוכס        ד' גולומב, "פרדוכס, בהמדות שהתורה נדרשת בהן", אוצר החיים, ט (תרצ"ג), עמ' 18-14.

גרוס, קוים               א' גרוס, "קוים לתולדות הישיבה בקסטיליה במאה הט"ו", פעמים, 31 (1987), עמ' 19-3.

דה-פריס,                ב' דה-פריס, "המושגים 'מדאורייתא' ו'מדרבנן' בהתפתחותם", סורא, ד

מדאורייתא              (תשכ"ד), עמ' 155-137.

דה-פריס,                ב' דה-פריס, "לצורת ההלכות בתקופת התנאים", סיני, נו (תשכ"ה), עמ' ריב-

לצורת ההלכות         רכה.

דימיטרובסקי,          ח"ז  דימיטרובסקי, "על דרך הפלפול" בתוך: ספר היובל לש' בארון, ירושלים,

פלפול                      תשל"ה, עמ' קיא-קפא.

דרורי, שגגה             מ' דרורי, "שגגה במשפט העברי, טעות בדין וטעות בעובדה" בתוך: שנתון

המשפט העברי, א (תשל"ד), 1974, עמ' 72.

הירשברג, הבאורים  ח"ז הירשברג, "הבאורים התדירים על המקרא אשר נמסרו בצורת כללים",    בתוך: מנחת בכורים לכבוד אריה שווארץ, וינא, תרפ"ו, עמ' 29-10.

הלברטל,                  מ' הלברטל, "ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה ספר המצוות         הפרשנית שלה", תרביץ, נט (תש"ן), עמ' 480-457.

הרוי, גישות רבניות   W. Z. Harvey, "Rabbinic Attitudes Toward Philosophy" Open Thou Mine Eyes, Hoboken, New Jersey 1992, pp. 83-101.

ויטמן, על היחס        ז' ויטמן, "על היחס בין הפשט לדרש", המעיין, יח (תשל"ז-תשל"ח),

עמ' 50-26.

ווינברג, לחקר המשנה    י' ווינברג, 'לחקר המשנה', בתוך: ספר יובל לכבוד שמואל קלמן מירסקי, שמעון ברנשטיין וגרשון א. חורגין (עורכים), ניו-יורק, תשי"ח, עמ' 223-222.

ווייס, שרידי             מ' ווייס, "שרידי שקלא וטריא מן התקופה שקדמה לבית שמאי ובית הלל", סידרא ד (תשמ"ח), עמ' 66-53.

ווייס, הלוגיקה          R. L. Weiss, "On the Scope of Maimonides Logic, Or, What

של הרמב"ם            Joseph Knew", R. Link-Salinger (at al) ed., A Straight Path,

                               Studies in Medieval Philosophy and Culture, Essays in                  Honor of Arthur Hyman, Washington 1988, pp. 255-265.

וסטרייך, מגמות       א' וסטרייך, "דין שן ברשות הרבים-מגמות בתורת התנאים", דיני ישראל

בתורת התנאים         כג (תשס"ח).

זיני, לוגיקה              א"ר זיני, "לוגיקה ומטפיזיקה בדרשות חז"ל", בתוך: ספר הגיון,  מחקרים בדרכי החשיבה של חז"ל, מ' קופל וע' מרצבך (עורכים), ישראל, תשנ"ה, עמ' 78-65.

חרל"פ, מקורות        י"ח חרל"פ, "מקורות נוספים באשר לתוקפן של המידות שהתורה נדרשת בהן ובעניין הכלל 'דאין אדם דן גזרה שווה מעצמו"', אסופות, יד (תשס"ב), עמ' סט-פא.

טולידאנו,ק"ו            י' טולידאנו, "לק"ו לבן מוסא", תרביץ, יד (תש"ג), עמ' 142.

לבן מוסא                

כהן, מידות               ד' כהן, "מידות שהתורה נדרשת בהן", שמעתין, 121 (תשנ"ה),

עמ' 115-106.

כהן, ל"ו מידות         ד' כהן, 'ל"ו מידות', תרביץ, ב (תרצ"א), עמ' 249.

כהנא, קוים              מ' כהנא, "קווים לתולדות התפתחותה של מידת 'כלל ופרט' בתקופת התנאים", בתוך: ספר זכרון לתרצה ליפשיץ, משה בר אשר, יהושוע לוינסון וברכיהו ליפשיץ (עורכים), ירושלים, תשס"ה, עמ' 216-172.

כהנא, סיכומי           ק' כהנא, "סיכומי האחרונים ליחס המדרש להלכה", חקר ועיון, א (תש"ך),

אחרונים                   תל-אביב, עמ' נח-סד.

לוינגר, שלוש עשרה  י"מ לוינגר, "שלוש-עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן: דרך חדשה להצגתן", בתוך: בד"ד – בכל דרכיך דעהו, 16 (תשנ"ז), עמ' 100-81.

לוין, על היחס           ח"י לוין, "על היחס בין ההלכות והדרשות", בתוך: ספר היובל לא' וייס, ניו-   יורק, תשכ"ד, עמ' לא-לה.

מינקין, שערי צדק     ב' מינקין, "הספר שערי צדק ויחסו לרלב"ג", עלי ספר, יד (תשמ"ז),

עמ' 58-55.

מירסקי, הדרשה      ש' מירסקי, "הדרשה בתקופת המשנה והתלמוד", חורב, ז (תש"ג), עמ' 91-75.

מרכס, כללי              א' מרכס, "כללי התלמוד לר' בצלאל אשכנזי", בתוך: ספר לדוד צבי  

התלמוד                    (האפפמאנן), החלק העברי, ברלין, תרע"ד, עמ' 217-179.

נויבואר, הלכה          י"י יעקב, "הלכה ומדרש הלכה", סיני, כב (תש"ח), עמ' מט-פ.

ומדרש                    

סופר, ביאור ענינא    י' סופר, "ביאור ענינא דרבי אליעזר שמותי הוא", האהל, א (תשט"ז), עמ' קכ-קכד.

סינקלר, חשיבה        ד' סינקלר, "חשיבה משפטית במשנתם של הרמב"ם והרמב"ן", א' ורהפטיג

משפטית                   (עורך), מנחה לאי"ש: ספר היובל לר' אברהם ישעיה דולגין, ירושלים, תשנ"א, עמ' 355-349.

סמית, לוגיקה           R. Smith, "Logic", in J. Barnes (ed.), "The Cambridge Companion to Aristotle", Cambridge 1995, pp. 27-65.

פאוער,                     י' פאוער, " 'דאוריתא' 'דרבנן' 'ודינים מופלאים' ", סיני, סז (תש"ל), עמ' דאורייתא     כ-לה.

פוקס, על המצות       M. Fox, "On the Rational Commandments in Saadia's  

השכליות                  Philosophy: A Reexamination", in M. Fox (ed.), Modern

                               Jewish Ethics, Ohio 1975, pp. 174-186.

פינטוך, המונח          א' פינטוך, "המונח 'דאורייתא' והמדות שהתורה נדרשת בהן: עיון חוזר

דאורייתא                 בשורש השני", סיני, קיט (תשנ"ז), עמ' קנ-קס.

פינקלשטיין, מדרש,  א"א פינקלשטיין, "מדרש, הלכות והגדות", בתוך: ספר  היובל ליצחק בער,

הלכות והגדות           ירושלים, תשכ"א, עמ' 47-28.

פינקלשטיין,מתורתו  א"א פינקלשטיין, מתורתו של ר' נחוניא בן הקנה, בתוך: ספר היובל לרבי חנוך אלבק, ירושלים, תשכ"ג, עמ' 352- 377.

פינקלשטיין,             א"א פינקלשטיין, "מדותיו של הלל במשאו ובמתנו עם זקני בתירא",

מידותיו של הלל        הדואר, מב (תשכ"ג-תשכ"ד), עמ' 385-384.

פינקלשטיין,             א"א פינקלשטיין, "ושוב על מו"מ בין הלל ובני בתירא", בתוך: ספר

שוב על מו"מ            היובל לצבי וולפסון, ירושלים, תשכ"ה, עמ' רג-רכד.

פרידמן, הברייתות    ש"י פרידמן, "הברייתות בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן שבתוספתא", בתוך: עטרה לחיים, תש"ס, עמ' 201-163.

פרידמן, כיצד           ש"י פרידמן, "כיצד מדקדקין? עיון בשינויי הגרסות של התלמוד הבבלי לרגל הופעת י"ג כרכים של "דקדוקי סופרים השלם'", תרביץ, סח (תשנ"ט), עמ' 161-129.

פרידמן, כתבי-יד      ש"י פרידמן, "כתבי היד של התלמוד הבבלי – טיפולוגיה של כתיב", מ' בר-אשר (עורך), מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים, מוגשים לשלמה מורג, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 190-163.

פרידמן, קבוצותיהם  ש"י פרידמן, "קבוצותיהם של כתבי-היד מן התלמוד הבבלי על פי כתיב ולשון", לשוננו, נז (תשנ"ד), 114-12.

פרידמן, תוספתא      ש"י פרידמן, "תוספתא עתיקתא: ליחס מקבילות המשנה והתוספתא": (א) "כל כתבי הקודש" (שבת טז, א), תרביץ, סב (תשנ"ג), עמ' 338-313.

פרידמן, התהוות        ש"י פרידמן, "להתהוות שינוי הגירסאות בתלמוד הבבלי", סידרא, ז (תשנ"א), עמ' 102-67.

פרידמן, לאגדה         ש"י פרידמן, "לאגדה ההסטורית בתלמוד הבבלי", בתוך: ספר הזכרון לשאול ליברמן, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 46-1.

פרידמן, הוספות        ש"י פרידמן, "הוספות וקטעי 'סברא'  בפרק החובל (ב"ק פ"ח)", תרביץ,

                               מ (תשל"א), עמ' 443-418.

פריימאנן, פירושי      A. Freimann, "Die Hebräischen Kommentare zu den 13 Middot

י"ג מידות                 des Rabbi Ismael", S. Krauss (ed.) Festschrift Adolf

                                                           Schwarz, Berlin und Wien, 1917, pp. 109-119.

פריימן, פירוש          א' פריימן, "פירוש רבינו הלל על ברייתא דרבי ישמעאל", בתוך: ספר זכרון

רבינו הלל                 לכבוד ש"א פוזונסקי, ורשה, תרפ"ז, עמ' קע-קפ.

 

ציפרנוביטש, בנין      א' ציפרנוביטש, "בנין אב", השלח כ"ב (תר"ע), עמ' 438-431.

אב                               

קובק, פירוש על        י"י קובק, "פירוש על מדרש רבי ישמעאל בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן מדרש          לה"ר שלמה יצחקי ז"ל", ישרון, י (תרכ"ח), עמ' 44-38.

קונצט                      A. Kunst, "An Overlooked Type of  Inference", Bulletin of the

School of Oriental and Africam Studies, (University of London),

. 976-993 pp.(1940-42) X

קוק, בענין שבע        ש"ח קוק, "בענין שבע מדות של הלל הזקן", הצפה לחכמת ישראל, יג

מידות                      (תרפט), עמ' 91-90.

קפלן, מדות ההיקש   ד' קפלן, "מדות ההיקש", הפרדס, חוברת ח (תרצ"ג), עמ' 12-10.

רבינוביץ, פרדוקסים ק' רבינוביץ, "פרדוקסים ופשרם בהגיונה של ההלכה", בתוך: מחקרים בדרכי חשיבה של חז"ל, משה קופל ועלי מרצבך, רמת-גן, תשנ"ה, עמ' 109-77.

רבינוביץ, על דברי    נ' רבינוביץ, "על דברי סופרים", בתוך: ספר הגיון, גוש עציון, 1995, עמ' 98-87.

רביצקי, ההיקשים    א' רביצקי, "ההיקשים ההלכתיים כהיקשים דיאלקטיים במשנת הרמב"ם והמידות שהתורה נדרשת בהן כ -TOPOI  אריסטוטליים", תרביץ, עג (תשס"ד), עמ' 224-197.

רוזנברג, פירוש         ש' רוזנברג, "פירוש י"ג מידות לר' דוד בן יום טוב אבן ביליה", עלי ספר,  י"ח (תשנ"ה-תשנ"ו), עמ' 69-59.

רוזנברג, הגיון           ש' רוזנברג, "הגיון, שפה ופרשנות", בתוך: דת ושפה, מ' חלמיש, א' כשר

(עורכים), תשמ"ב, עמ' 113-105.

רוזנברג, אפשרי        ש' רוזנברג, "אפשרי ומצוי בלוגיקה הביניימית", עיון, כח (תשל"ח),

עמ' 72-56.

רוזנוסר                    ד' רוזנוסר, "אין מוקדם ומאוחר בתורה", שמעתין, 150 (תשס"ג), עמ' 62-41.                           .

 שוורץ, הגיון            ד' שוורץ, "הגיון עברי יחודי על פי משנת הרב הנזיר", בתוך: ספר הגיון,

מחקרים בדרכי חשיבה של חז"ל, משה קופל ועלי מרצבך, רמת-גן, תשנ"ה,     עמ' 33-23.

שוורץ, היתכן            ד' שוורץ, "הייתכן הגיון עברי מיוחד כהגיון לאומי?", דעת 27 (תשנ"א),          עמ' 109-87.

שוחטמן, ההנמקה     א' שוחטמן, "חובת ההנמקה במשפט העברי", שנתון המשפט העברי, ו-ז

(תשל"ט-תש"ם), עמ' 319.

שוחטמן, כללי           א' שוחטמן, "כללי התלמוד לר' בצלאל אשכנזי", שנתון המשפט

התלמוד                    העברי, ח (תשמ"א), עמ' 308-247.

שור, מלות יוניות       י"ה שור, "מלות יונית שנסחו רבותינו ז"ל, לכתבן בתואר מלות עבריות",

החלוץ, י (תרל"ח), עמ' 60-46.

שטיינזלץ, האם        ע' שטיינזלץ, "האם ישנה לוגיקה תלמודית", בתוך: ספר הגיון, מחקרים ישנה בדרכי חשיבה של חז"ל, משה קופל ועלי מרצבך, רמת-גן, תשנ"ה, עמ' 21-13.

שטרן, התחביר         י' שטרן, "התחביר הלוגי כמפתח לסוד במורה הנבוכים", עיון, לח (תשמ"ט),

עמ' 166-137.

שפרכר, אין ריבוי     ש"י שפרכר, "אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות", בתוך: הגיון, תשנ"ג, עמ' 65-56.

 

ד. שותי"ם מתוך פרויקט השו"ת בר-אילן גירסה 13

 

שו"ת אבני נזר, חלק אה"ע, סימן צה.

שו"ת באר יצחק, אה"ע, א, סימן ה.

שו"ת היכל יצחק, אה"ע, א, סימן ל.

תשובות חכמי פרובינצא, סימן סז.

שו"ת חתם סופר, חלק ז, סימן לג.

שו"ת יביע אומר, חלק ה, אה"ע, סימן ב.

שו"ת מהר"מ חלאווה, סימן קלה.

שו"ת משיב דבר, חלק ד, סימן ע"ו.

שו"ת מהרי"ק החדשים, סימן כה.

שו"ת נודע ביהודה, מהדורה קמא, אה"ע, סימן לג.

פסקי דין רבניים, חלק ו.

ראבי"ה, תשובות ובאורי סוגיות, תתקצ"א.