בס"ד

ויקהל  – פיקודי, המדור –  הגיגים, ד"ר חזות גבריאל

השבת אינה 'סוף שבוע'

השבת אינה 'סוף שבוע', השבת היא מרכז השבוע, וכבר אמרו חכמינו: " אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן – מיד נגאלים", (שבת קיח, ב). מדוע שתי שבתות דווקא, מדוע אין די בשבת אחת? משום שאין דומה שמירת השבת הראשונה לזו שלאחריה. בשבת קיימים שתי בחינות, האחת– כדי לגלות את קדושת ויפי הימים שעברו עלינו עד לשבת זו, והשניה – להשפיע קדושה וברכה על הימים שיבואו לאחר שבת זו, (שבת עילאה ושבת תתאה, פרי צדיק, בשלח, ו).

נמצאנו למדים כי בשבת ראשונה, בחינה ראשונה אינה מתקיימת, שהרי הימים שקדמו לה אינם יפים כל כך, מה שאין כן בשבת השנייה. בשבת זו (השניה), מתקיימות שתי הבחינות, שהרי הימים שקדמו לה נתקדשו בשל הבחינה השניה של השבת הראשונה. נמצא ששבת זו (השניה) נמצאת במרכזן של שנים עשר יום. ששה  קיבלו קדושתן משבת קודמת וששה יקבלו קדושתן משבת זו. שתי בחינות אלו חופפות לשתי בחינות נוספות (ר' צדוק ב'קדושת שבת' מאמר ב, יז). האחת, קבלת הקדושה האלוקית הקיימת זה מכבר בשבת,  ושניה –  להוסיף קדושה ממעשה ידינו.

חיבור סכמטי מטאפורי של השבתות יוצר ברצף איים של קדושה בתוך ימי החול בכל יום שביעי, שהם הם המקרינים על כל ימי החול העוטפים אותם. מכשיר 'השבתומטר' האמור למדוד את קדושת השבת ומידת השפעתה על ימי החול, טרם פותח, והוא גם לא יפותח,  משום שהוא קיים זה מכבר במנגנון הנפשי של כל אחד מאיתנו. בארצנו היקרה והקדושה, כל אחד מרגיש בדרכו את קדושת השבת גם אם לא יתאמץ כל כך. לא רק תפילה, מנוחה פיזית או מזון ג' סעודות עושות את השבת, גם סגירת הטלפון של העבודה הוא ביטוי לקדושה זו.

אחד מאומני ישראל המפורסמים הסביר כי החלק  הטוב ביותר בחייו הוא החלק שבו הוא עולה על הבמה ועד רדתו ממנה. על השאלה, מדוע זה כך? הוא הסביר בשיא הרצינות: "אף אחד לא יכול להשיג אותי בזמן זה". לא התהילה, לא הכבוד, ולא אהבת הקהל, הם הגורמים המשפיעים עליו כל כך לטובה. אלו הם רק הביטויים החיצוניים שבגינם הוא זוכה לאותה שלווה המעניקה משמעות לחייו, פרספקטיבה לכל מה שעבר עליו עד כה, ואיזון נפשי.

hazutg@gmail.com